Regulamin

REGULAMIN USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ GFP Transport Ltd

Regulamin obowiązuje Klientów, Punkty Partnerskie oraz pracowników GFP Transport Ltd przy wykonywaniu usług.

§1 SŁOWNIK

 1. Nadawca – podmiot wysyłający przesyłkę
 2. Odbiorca – osoba fizyczna bądź firma podana przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.
 3. Zleceniodawca – osoba fizyczna bądź firma zlecająca GFP Transport Ltd wykonanie usługi przewozowej. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 4. Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od informacji umieszczonej w liście przewozowym przez Nadawcę. Punkt Partnerski- sklep lub inna firma przyjmująca paczki lub zlecenia na paczki w imieniu GFP Transport Ltd.
 5. Podwykonawca- firmy kurierskie i transportowe, z którymi GFP Transport posiada umowy handlowe.

§2 PROCEDURA ODBIORU I DORĘCZENIA PACZKI

 1. Przesyłka, po telefonicznym, smsowym lub internetowym zgłoszeniu na stronie www.taniewysylanie.co.uk za potwierdzeniem pracownika GFP Transport Ltd, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, umówionego dnia przez pracownika GFP Transport Ltd lub Podwykonawcę. Złożenie zamówienia stanowi dowód zapoznania się z treścią regulaminu firmy GFP Transport Ltd, zasad pakowania oraz cennika. Przesyłkę można również nadać w Punkcie Partnerskim. Lista sklepów znajduje się w zakładce Punkty Partnerskie.
 2. Firma GFP Transport Ltd zastrzega sobie prawo do przekazania przesyłek celem doręczenia Podwykonawcy, z którymGFP Transport Ltd posiada umowy handlowe.
 3. Przesyłki doręczane są pod wskazany adres. Firma GFP Transport jak i Podwykonawca doręczający przesyłki, nie mają obowiązku doręczania przesyłek do rąk własnych Odbiorcy, chyba że, Nadawca zastrzeże sobie, że paczkę może odebrać tylko Odbiorca. Taka usługa jest dodatkowo płatna wg cennika.
 4. W sytuacji kiedy przedstawiciel GFP Transport Ltd nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem, paczka zostaje przekazana do Punktu Partnerskiego i tam Odbiorca może odebrać przesyłkę w dogodnym terminie.
 5. W przypadku wykonywania sługi przez Podwykonawcę - GLS, po drugiej nieudanej próbie doręczenia przesyłki, paczka trafia do Parcel Shopu, gdzie Odbiorca może odebrać paczkę w dogodnym dla niego dniu ( w godzinach funkcjonowania Parcel Shop). Paczka w punkcie Parcel Shop przechowywana jest 7 kolejnych dni, po czym zostaje zwrócona Nadawcy. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
 6. GFP Transport Ltd odbiera paczki w Polsce w każdy poniedziałek, wtorek i środę za pośrednictwem Podwykonawcy. Doręczenie na terenie UK odbywa się w każdy weekend (dotyczy tylko i wyłącznie paczek dowożonych przez GFP Transport Ltd osobiście). Paczki obsługiwane przez Podwykonawcę odbierane są w każdy dzień roboczy,a doręczane są na odrębnych zasadach, wg regulaminu Podwykonawcy.

§3 PAKOWANIE

 1. Nadawca jest obowiązany wydać paczkę firmie GFP Transport Ltd w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają specjalnego opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać firmie GFP Transport Ltd w opakowaniu, które powinno między innymi:
  1. być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, folia bąbelkowa, folia stretch, karton;
  2. być odpowiednio wytrzymałe;
  3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
  4. bagaże jaki i torby podróżne muszą być zabezpieczone folią stretch;
  5. być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. "góra/dół" lub "uwaga szkło";
 3. Każda paczka, bez wyjątku musi być zaadresowana.
 4. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

§4 LIST PRZEWOZOWY

 1. Podstawą terminowego i bezproblemowego doręczenia przesyłki jest prawidłowo wypełniony list przewozowy. Każdy list przewozowy musi bezwzględnie zawierać:
  1. dane Nadawcy, łącznie z adresem i numerem telefonu, oraz Odbiorcy (imię, nazwisko, adres z prawidłowym kodem pocztowym i telefonem kontaktowym w kraju doręczenia);
  2. wagę przesyłki;
  3. informację o zawartości przesyłki;
  4. podpis Nadawcy potwierdzający zgodność danych oraz akceptację niniejszego regulaminu;
  5. w polu "Uwagi" dodatkowe informacje;

§5 KONTROLE

 1. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia GFP Transport Ltd może dokonać sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy, oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania. Przesyłka może zostać ponadto skontrolowana przez służby celne oraz policję państw, przez które paczka jest transportowana.
 2. Niezgodności stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do transportu, oraz stwarzają podstawy do pociągnięcia Nadawcy do odpowiedzialności prawnej przed odpowiednimi organami prawa.

§6 TOWARY WYŁĄCZONE Z TRANSPORTU

 1. Z przewozu wyłączone są rzeczy:
  1. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
  2. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  3. zawierających narkotyki lub leki ( również te bez recepty oraz suplementy)i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
  4. towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol, tytoń;
  5. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
  6. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty,zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych punktów firma GFP Transport Ltd może:odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu lub nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie GFP Transport Ltd z tytułu wykonania usługi.
 3. GFP Transport Ltd może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny oraz w przypadku:
  1. czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania;
  2. niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Nadawcę;
  3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości nie zgadza się ze stanem faktycznym przesyłki;
  4. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  5. ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w miejscowości nie obsługiwanej przez firmę GFP Transport Ltd.;

§7 REKLAMACJE

 1. Przesyłka w momencie doręczenia powinna bezwzględnie zostać sprawdzona przez Odbiorcę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki Odbiorca obowiązany jest zażądać od kuriera spisania protokołu szkody w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki, jak i opakowania. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę ) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Reklamację należy złożyć bezpośrednio w firmie GFP Transport Ltd wraz z protokołem szkody, listem przewozowym (lub jego kopią) oraz dokumentem poświadczającym wartość uszkodzonego, zniszczonego lub zaginionego przedmiotu (czyli paragon, rachunek, faktura). Reklamacje przyjmowane są droga telefoniczną oraz mailową. Reklamacje zgłoszone bez w/w dokumentów lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 3. 3. Reklamacja rozpatrzone są w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wniesienia reklamacji wraz z kompletem w/w dokumentów.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, firma GFP Transport Ltd powiadamia pisemnie, telefonicznie bądź e-mailem Reklamującego o podjętej decyzji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 5. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Firmie GFP Transport Ltd, jak i Podwykonawcy.
 6. Firma GFP Transport ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy / Punktu Partnerskiego do momentu wydania Adresatowi (osobiście przez pracownika GFP Transport Ltd), bądź też Podwykonawcy, który przejmuje odpowiedzialność za przesyłkę.
 7. Firma GFP Transport Ltd ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 8. Odpowiedzialność GFP Transport Ltd nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 9. Wszystkie przesyłki ubezpieczone są przez firmę GFP Transport Ltd do kwoty 500zł, natomiast przez Pośrednika do kwoty 5000zł.

§8 OPŁATY

 1. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Opłata uiszczona może zostać przelewem na konto angielskie,polskie, przez PayPal, oraz gotówką przy odbiorze ( po wcześniejszym ustaleniu z GFP Transport Ltd).
 2. Koszty każdorazowej próby doręczenia/odbioru przesyłki są naliczane według oficjalnego cennika GFP Transport Ltd i ponoszone są przez Płatnika.
 3. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez firmę GFP Transport Ltd (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, kary, mandaty i inne.
 4. Przesyłka nie doręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

§9 INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
 2. Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby firma GFP Transport Ltd przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez firmę GFP Transport Ltd usługi.